Country

Oppiminen ja opettaminen ovat olleet voimakkaassa murroksessa läpi 2010-luvun. Syvenevä ymmärrys oppimisen mekanismeista sekä teknologian kehityksen myötä radikaalisti muuttuvat osaamistarpeet ovat globaaleja muutosvoimia, jotka uudistavat opetussuunnitelmia meillä ja muualla. Vaikutukset näkyvät sekä opettajien työssä että oppimisympäristöissä monin eri tavoin.

Martela on ennakoinut ja seurannut oppimisympäristöjen muutoksia vuosittaisilla kyselyillä, joita on toteutettu Educa-messuilla vuodesta 2012 lähtien. Vastaajille on näytetty havainnekuvia oppimisympäristöistä ja kysytty, missä niistä he mieluiten työskentelisivät tai opiskelisivat, millaiset tilat inspiroivat eniten, ja mitkä ratkaisut tukevat parhaiten oppimista.

”Kyselyiden tulokset kuvaavat opetus- ja oppimisprosessin uudistumista tilojen näkökulmasta. Näihin vuosiin asti pintansa pitäneiden pulpettiluokkien tilalle on tällä vuosikymmenellä haettu toden teolla uusia vaihtoehtoja. On selvää, että opetussuunnitelmien muuttuessa myöskään opetustilat eivät jää ennalleen”, kertoo tuloksia analysoinut rehtori ja tutkija Marko Kuuskorpi.

 

Kohti avoimempaa ja yksilöllisempää oppilaan kohtaamista

Kyselyiden tuloksissa huomio kiinnittyy kasvavaan tarpeeseen tukea yksilöllisiä osaamisvalmiuksia sekä toisaalta kehittää sosiaalisia taitoja. Tulokset heijastavat hyvinkin suoraan opetussuunnitelmien uudistustyötä. Keskeisiä tavoitteita ovat muun muassa oppilaiden aktiivisuuden vahvistaminen, laaja-alaisen osaamisen korostaminen sekä työskentelyn monipuolisuuden ja vuorovaikutteisuuden lisääminen.

Jo ensimmäisessä vuonna 2012 tehdyssä kyselyssä saatiin vahvaa tukea sille, että perinteisille pulpettitiloille kaivataan vaihtoehtoja. Taustalla vaikuttivat tieto- ja viestintäteknologian kehittyminen sekä halu avata oppimisympäristöä totuttua laajemmaksi. Keskustelu tilaratkaisuista vilkastui ja esimerkiksi aulatilojen ja piha-alueiden käyttäminen oppimisympäristönä yleistyi.

Seuraavina vuosina kärkiteemoiksi nousivat muunneltavuus, joustavuus sekä oppilaiden aktiivisuus ja vuorovaikutteisuus. Opettajajohtoisen luokkatilan sijaan suunnittelun lähtökohdaksi nousivat joustavat kalusteratkaisut, jotka mahdollistavat tilojen käyttäjälähtöisen muuntelun. Vuonna 2014 peräti puolet kaikista vastaajista valitsi kolmesta erilaisesta tilasta inspiroivimmaksi vaihtoehdon, jossa yhden tilan sisällä oli useita erilaisia kalusteryhmiä.

Uutta joustavuutta monimuotoisilla oppimisalueilla

Vuosikymmenen puolivälin opetussuunnitelmauudistuksen myötä oppilaan aktiivisuus ja oppimaan oppimisen taidot nostettiin koulutyön ytimeen. Myös Educa-kyselyissä painottui tilojen yhteistoiminnallisuus. Koulua alettiin ajatella kokonaisuutena, jonka erilaisilla tiloilla on omat roolinsa monialaisen oppimisen toimintakulttuurin edistämisessä. Suosikeiksi nousivat muuntautuvat ja useamman ryhmän yhtäaikaisen opettamisen mahdollistavat tilaratkaisut.

Vuonna 2017 oppimisympäristökeskustelua innoittivat oppimisalueet, joilla tarkoitetaan useamman tilayksikön kokonaisuuksia. Kooltaan, kalustukseltaan ja varustukseltaan toisistaan eroavat tilat tarjoavat luontevan pohjan eri suuruisten opetusryhmien toiminnalle. Opettamisen ammattilaisten mielipiteissä korostui oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta korostavien opetusmenetelmien tukeminen.

Tuoreimmassa, vuoden 2018 Educa-tapahtumassa luodattiin kävijöiden näkemyksiä oppimisalueiden avonaisuuden asteesta. Oppimista parhaiten tukevaksi tilavaihtoehdoksi arvioitiin siirreltävistä työpisteistä ja istuimista koostuva oppimisympäristö, jota voidaan helposti muuntaa työskentelyyn sekä pienemmissä että isommissa ryhmissä.

”Koulun toimintakulttuurin muutos tiimiperusteisempaan ja yhteisopettajuutta suosivaan koulurakennukseen on käynnissä. Erilaiset kalusteratkaisut ovat tässä kehittämistyössä mahdollisuuksia antava tekijä. On uudistettava rohkeasti olemassa olevia tiloja ja rakennettava ennakkoluulottomasti uusia oppimisen ympäristöjä”, Marko Kuuskorpi summaa.

 

2012 tulos

         a 10%

b 59%

c 31%

     

 

2018 tulos

         a 34,2%

b 39,2%

c 26,6%

 

Martelan Educa-kyselyiden vastauksissa korostuneet teemat 2012-2018

2012 - laajentuminen pulpettiluokista auloihin, piha-alueille ja uudenlaisiin tiloihin

2013 - tilaratkaisujen suunnittelu oppimisprosessin ehdoilla

2014 - oppilaiden aktiivisuuden ja vuorovaikutteisuuden tukeminen

2015 - erilaisten tilojen muodostamat kokonaisuudet ja yhteistoiminnallisuus

2016 - systeemiset kokonaisuudet, joissa tilat tukevat monialaisen oppimisen toimintakulttuuria

2017 - erillisistä tiloista koostuvat laajemmat oppimisalueet, jotka sopivat samanaikaisopetukseen

2018 - muuntojoustavuus, jolla tuetaan työskentelyä sekä pienissä että suurissa ryhmissä

 

Lue lisää inspiroivista oppimisympäristöistä

Ota yhteyttä


 

Share this page