Country

Tilankäytön selvittäminen on tärkeä osa käyttäjäkeskeistä työympäristösuunnittelua ja kokonaisvaltaista työskentelytilojen jatkuvaa optimointi. Pöytien sekä neuvotteluhuoneiden ja muiden tilojen käyttöraporttien analysointi auttaa ymmärtämään, kuinka tiloja todellisuudessa käytetään. Analyysi helpottaa tunnistamaan todellisen tilatarpeen sekä mahdollisia säästö- ja kehityskohteita, kerätyn tiedon pohjalta työtilat voidaan perustellusti mitoittaa oikein.

Työympäristön käyttöasteen mittausta voidaan tehdä paitsi kertaluonteisesti myös yhtäjaksoisesti, joka helpottaa muuttuneiden tarpeiden tunnistamista ja nopeuttaa niihin reagoimista. Mittaus toteutetaan joko automaattisesti langattomilla sensoreilla, jotka kiinnitetään pöydän alle ja kattoon, tai työympäristön havainnointiin perustuen, jolloin myös työskentelytapojen tarkastelu on mahdollista. Mittauksen tuloksia voi silmäillä ja vertailla tavoitteisiin, vaikka päivittäin selkeästä ja monipuolisesta raportointiportaalista.

Työympäristön käyttöasteenmittauspalvelu analyyseineen ja raportointeineen on helppo ja faktapohjainen tapa tunnistaa tilankäyttöön liittyvät ominaispiirteet ja mahdolliset haasteet sekä saada tarvittavaa tietoa päätöksen teon tueksi, sekä esimerkiksi jatkuvia optimointipalveluita varten.

Keskeisimmät hyödyt:
• Tarkkaa, tosiasioihin perustuvaa tietoa tilan suunnitteluun, tilankäytön skenaarioihin ja siihen liittyvään päätöksentekoon sekä raportointiin.
• Mittauksen tulosten avulla voidaan määrittää tarkemmin tulevat tilatarpeet ennen uuteen toimistoon tai oppimisympäristöön siirtymistä.
• Tilan optimointi ja jatkuva kehittäminen faktaan pohjautuen tuo paitsi kustannussäästöjä myös parantaa käyttäjäkokemusta.
• Tuloksista voidaan tunnistaa organisaation eri toimintojen erilainen tilankäyttö ja tarve tilalle
• Auttaa tunnistamaan mitkä toimiston alueet ovat ylivarattuja sekä jatkuvasti käytössä ja mitkä toisaalta vajaakäytössä.
• Auttaa arvioimaan muutoshankkeen vaikutusta sekä onnistumista ennen ja jälkeen tehdyn käyttöasteenvertailumittauksen avulla.
• Määrittää millaisia työtehtäviä tiloissa tehdään ja tukevatko tilat oikeasti siellä tehtäviä aktiviteetteja.
• Kustannussäästöt. Löydä käyttöasteenmittauksella vajaakäytössä olevat työskentelyalueet tilatehokkuuden saavuttamiseksi tai mahdollinen lisätila, kun on tarve yhdistää useampia henkilöitä samaan työtilaan.