Country

Smart Workplace by Martela

Uusi teknologia ja digitalisaatio jalkautuu käytäntöön työympäristössä

Älykäs työympäristö on avain parempaan työntekijä- ja asiakaskokemukseen. Älykkäällä työympäristöllä ja sitä tukevilla palveluilla voidaan vaikuttaa mm. työnteon sujuvuuteen, muutosketteryyteen, työntekijöiden sitouttamiseen ja kustannustehokkuuteen. Martelan tarjoamat palvelut auttavat sinua valjastamaan hiljaisen tiedon käyttöösi ja parantamaan työntekijöidesi hyvinvointia sekä yrityksesi tehokkuutta. Smart Workplace by Martela -konsepti yhdistää uusimman teknologian, analytiikan ja digitalisaation työ- ja oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteutukseen sekä optimointiin ja koko elinkaaren kattavaan kokonaisajatteluun.

Asiakashyödyt:

- Vaivattomampaa ja tehokkaampaa työntekoa
- Työympäristö tukee muuttuneita työtapoja ja kulttuuria
- Ketterästi muuttuva ja jatkuvasti kehittyvä työympäristö
- Motivoituneemmat, hyvinvoivat ja sitoutuneemmat työntekijät
- Kustannustehokas ja tuottava työympäristö
- Objektiivista tietoa päätöksenteon tueksi
- Vastuullisempi työ- ja oppimisympäristö

Martela Dynamic -palvelut älykkäämpiin työympäristöihin

Reaaliaikaisen tiedon, analytiikan ja IoT-palveluiden avulla työympäristöä voi parantaa jatkuvasti tiedon, kokemusten ja muuttuvien tarpeiden mukaan. Palvelumme ja ratkaisumme visualisoivat antureiden sekä teknologian avulla dashboardeihin, näytöille tai puhelimeen loppukäyttäjän kannalta oleellista tietoa, kuten sitä, miten tiloja käytetään. Tietoa voi analysoida reaaliajassa työympäristön kehittämiseksi, ja sen avulla saadaan myös käsitys siitä, mitä tiloja on laajennettava ja mikä osa puolestaan on vajaakäytöllä.

Työntekijöille älyratkaisut tarjoavat esimerkiksi tilojen käyttöä helpottavia palveluita, reaaliaikaisen tiedon vapaista työpisteistä erilaisissa tiloissa tai missä päin toimistoa kollegat istuvat. Ratkaisujen avulla voi myös ilmoittaa korjaustarpeista, esimerkiksi liian kylmästä kokoustilasta tai puuttuvista välineistä, tai antaa palautta toiminnan kehittämiseen.

Martela Dynamic -tarjoama perustuu antureita ja analytiikkaa hyödyntäviin ratkaisuihin ja Martela Lifecycle -palveluihin, ja on osa Martelan Smart Workplace -konseptia.

Vaivattomampaa työntekoa

Kuinka usein tuskailet tiedonkulun tehottomuuden kanssa?

Vaikka fyysisen ja virtuaaliseen työympäristön pitäisi tukea tehokasta työntekoa ja hyvinvointia, lähes viidennes tietotyöläisten työajasta kuluu erilaisiin aika- ja energiasyöppöihin. Nykyisen tietotyön pitäisi olla vapaata ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta, ja työympäristö on olennainen tekijä tämän mahdollistamisessa.

Teknologia voi auttaa työntekijöitä itsensä johtamisessa tai hyvinvoinnin lisäämisessä. Älykkäässä työympäristössä ihmiset työskentelevät vaivattomammin mm. toimivan tilanvarausjärjestelmän ansiosta. Aika ei kulu vapaan työpisteen, lokeron, kollegan tai kohtaamistilan etsimisessä. Myös kohtaamisten laatu paranee, kun teknologia palvelee käyttäjiä eikä toisin päin. Älykäs työympäristö mahdollistaa työntekijöille juuri oikeanlaisen tilan kutakin työtehtävää varten. Kun keskittymistä vaativalle työlle, tiimityölle, rentoutumiselle ja kohtaamisille on toimivat tilat, myös ihmisten tehokkuus paranee.

Älykkäät kalusteratkaisut puolestaan ohjaavat parempaan ergonomiaan – työtuoli kerää tietoa työpäivän aikaisesta liikkumisesta, sovellus valmentaa ja tarvittaessa muistuttaa käyttäjää liiasta istumisesta. Teknologiaa ja digitalisaatiota hyödyntämällä työympäristöstä tulee aidosti palvelu – työväline tuottavuuden, innovaatioiden ja työhyvinvoinnin parantamiseen.

 

TYÖKALUT TEHOKKAAMPAAN TYÖNTEKOON

Työympäristön määrittelypalvelut
Inspiring Workshops by Martela -työpajat
My Dynamic Office
Axia Smart Active
Martela Dynamic Storage -säilytinjärjestelmä
Martela Dynamic Booking -varausjärjestelmät

 

Ketterästi muuttuva työympäristö

Palveleeko työympäristö organisaatiosi nykyisiä tai tulevia tarpeita?

Muuttuneet työskentelytavat ja tarpeet edellyttävät myös työympäristön uudistamista. Työympäristön kehittämisessä on varmistettava, että fyysinen ja digitaalinen ympäristö tukee työkulttuuria ja sen vaatimuksia. Nykyisin muutos on jatkuva olotila ja menestyvän organisaation tunnistaa muutosketteryydestä. Ominaisuus on myös keskeinen älykkään työympäristön määritelmä ja parhaimmillaan työympäristö toimii muutosjohtajan tärkeänä työkaluna.

Martelan Workplace as a Service (WaaS) on jatkuva palvelu, jonka puitteissa kehitetään yrityksen tarpeisiin vastaavaa työympäristöä, yhteistyössä asiakkaan kanssa. Martelan tiimi vastaa myös työympäristön toteutuksesta ja sen jatkuvasta optimoinnista. Palvelumallin ansiosta yrityksen ei tarvitse arvailla tulevien vuosien tarpeita.

Työympäristön optimointi on työympäristön säännöllistä ylläpitoa, seurantaa ja toimintaa, jotta työympäristö kehittyy samassa tahdissa organisaation kanssa. Esimerkiksi käyttö- ja käyttäjätietojen pohjalta voimme edelleen kehittää työympäristöä kaikkien tarpeita vastaavaksi. Käyttöomaisuudenhallintapalvelu kokoaa organisaation kalustotiedon yhteen käyttöliittymään vähentäen näin tarpeettomien ostoja, lisäten läpinäkyvyyttä ja mahdollistaen ylimääräisten kalusteiden kierrätyksen sekä hyötykäytön.

 

TYÖKALUT TUKEMAAN KETTERÄSTI MUUTTUVAA TYÖYMPÄRISTÖÄ

Workplace as a Service -palvelu
Learning environment as a Service -palvelu
Työympäristön määrittelypalvelut
Martela Dynamic työympäristön käyttöasteenmittaus
Martela Dynamic Asset Management -palvelu
Inspiring Workshops by Martela -työpajat
Käyttäjäkokemuksen mittaaminen

Motivoituneemmat työntekijät

Miten henkilöstö suhtautuu omaan työympäristöönsä?

Parhaiden organisaatioiden menestyksen takana ovat lahjakkaat mutta ennen kaikkea motivoituneet ihmiset. Työympäristö on tärkeä väline, jolla työnantaja osoittaa sitoutumisensa henkilökuntaansa.

Älykäs työympäristö helpottaa työntekijöiden arkea, jolloin työskentely on käyttäjäystävällisempää ja uppoutuminen kulloiseenkin työtehtävään parempaa. Hyvin suunniteltu työympäristö mahdollistaa ihmisten suunnitellut ja suunnittelemattomat kohtaamiset ja luo pohjan yhteisöllisyydelle, mikä sitouttaa ihmiset osaksi työyhteisöä.

Mahdollistamalla palautteen antaminen sekä keräämällä säännöllisesti tietoa ja kehittämällä työympäristöä tiedon pohjalta, varmistetaan, että ihmisten työmotivaatio pysyy korkeana myös tulevaisuudessa.

Kustannustehokkaampi työympäristö

Tiedätkö, vastaavatko eri tilat ja työympäristöt käyttötarpeita ja miten usein niitä käytetään?

Tiedolla johtaminen on avain tehokkaaseen johtamiseen. Koska työympäristö on useimpien organisaatioiden toiseksi suurin kuluerä, tarjoaa älykäs työympäristö mahdollisuuden tehostaa organisaation toimintaa. Työympäristöt ovat täynnä hiljaista tietoa, joka on hyödynnettävissä tukemaan organisaation toimintaa. On tärkeää, että tietomassasta poimitaan tavoitteiden kannalta olennainen tieto, joka esitetään selkeässä muodossa ja sovelletaan käytäntöön. Tiedon tulee olla saatavissa reaaliajassa, jotta muutos on mahdollista toteuttaa tarvittaessa nopeasti.

Parhaimmillaan työympäristön huolellinen määrittely ja suunnittelu, käytön seuranta ja optimointi tarkoittaa satojen tuhansien eurojen kuukausittaista säästöä esimerkiksi tilavuokra-, ylläpito- ja huoltokuluissa. Työtilojen lisäksi myös säilytysratkaisut on suunniteltu organisaation tarpeiden mukaan. Tietoon pohjautuvan suunnittelun kautta on mahdollista parantaa tiedonkulkua niin fyysisissä kuin digitaalisissakin työympäristöissä. Kun työntekijät kohtaavat luontevasti, kaikkia päätöksiä varten ei tarvitse enää varata erillistä neuvotteluhuonetta.

Käyttö- ja täyttöasteita voidaan seurata antureilla tai havainnoiden, jolloin myös tilojen käytön toimivuutta voidaan arvioida. Käyttöomaisuudenhallintapalvelu puolestaan kokoaa organisaation kalustetiedon yhteen käyttöliittymään vähentäen näin tarpeettomien ostoja, lisäten läpinäkyvyyttä ja mahdollistaen ylimääräisten kalusteiden kierrätyksen. Myös turhat ylläpitokustannukset laskevat.
 

TYÖKALUT KUSTANNUSTEHOKKAAMPAAN TYÖYMPÄRISTÖÖN

Martela Dynamic työympäristön käyttöasteenmittaus
Martela Dynamic Storage -säilytinjärjestelmä
Martela Dynamic Asset Management -palvelu
Workplace as a Service -palvelu
Learning environment as a Service -palvelu

Tutustu käytännöntoteutukseen - case Cybercom

Cybercomin pääkonttorissa Tukholman Sveavägenillä työntekijät ovat keskiössä. Arkkitehtitoimisto Tengbom suunnitteli Martela Dynamicin avulla monitilatoimiston, jonka perustana on toimivuus, luovuus ja harmonia.

”Oli monta hyvää syytä valita monitilatoimisto. Ensinnäkin se sopii yrityskulttuuriimme. Cybercomissa kestävä kehitys ja henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeällä sijalla. Haluamme erottua sillä, että näemme ihmiset yksilöinä, ja haluamme yritykseen omistautuneita työntekijöitä. Siksi on erittäin tärkeää, että työntekijät viihtyvät ja haluavat olla täällä töissä. Tarjoamalla uuden, luovan työympäristön voimme sitouttaa ja osallistaa henkilöstöä.”

Jotta monitilatoimisto voitiin toteuttaa työntekijän näkökulma huomioon ottaen, ratkaisuksi valittiin Martela Dynamic.

Lue koko tarina

Tutustu käytännöntoteutukseen - case PwC

Bergenissä Norjassa PwC:n toimitiloissa työskennellään täysin monitilatoimistomallin mukaisesti.

”Martelan vaihtoehdot sopivat meille, sillä me halusimme työpisteitä, jotka sopeutuvat meidän työprosessiimme. Yrityksen täytyy aivan liian usein sopeutua tilojen mukaan!

Työntekijämme ovat suurimman osan ajastaan asiakkaiden luona. Meidän toimintamme on myös erittäin projektikeskeistä. Ihmiset kokoontuvat monilla eri kokoonpanoilla erilaisiin kokouksiin. Halusimme dynaamisen ja joustavan avotoimistoratkaisun, josta löytyy paljon kohtaamistiloja. Työpaikkajaon haluttiin olevan vapaa ja niin sanotulla ”clean desk”-periaatteella toteutettu.

Meillä on paljon nuoria työntekijöitä, jotka haluavat kehittyä nopeasti. Tällä tavalla stimuloimme kommunikaatiota, kehitämme tiimityöskentelyä ja innovaatiohenkeä”, sanoo toimitusjohtaja Geir Inge Lunde.

Lue koko tarina


Jätä yhteystietosi niin olemme sinuun yhteydessä.

Share this page