Pulpetiton luokka

Mitä pulpetiton oppimisympäristö tarkoittaa?

Martelan pulpetiton oppimisympäristö tarkoittaa sitä, että perinteiset neliskanttiset, vaikeasti liikuteltavat pulpetit ovat historiaa. Pulpetittomassa mallissakin on yhä pintoja ja pöytiä, mutta ne ovat helposti siirreltävissä, mahdollistavat erilaisia käyttötapoja ja niitä voi helposti säädellä käyttäjän mukaan.

Mikä Inspiring school?

Inspiring School tarkoittaa nimensä mukaisesti inspiroivia ja käyttäjälähtöisiä oppimisympäristöjä. Inspiroiva tila mahdollistaa paremman oppimisen ja oppijoiden osallistamisen, yksilön tarpeiden huomioimisen, tietotekniikan soveltamisen ja tilan monipuolisemman käytön.

Miksi Martela kehittää oppimisympäristöjä?

Ympäristö on ratkaisevassa roolissa viihtyvyyden ja työnteon kannalta. Sama pätee myös koulussa viihtymiseen, työskentelyyn ja oppimiseen. Koulun tulee olla sopusoinnussa muun yhteiskunnan kanssa. Martelan ajattelussa oppimisympäristö lähestyy viihtyvyydessään enemmän kotia ja tulevaisuuden työpaikkaa. Pulpetiton oppimisympäristö mahdollistaa paremmalla tavalla monien sellaisten taitojen kehittymisen, jotka ovat entistä tärkeämpiä yhteiskunnassamme ja työelämässä. Se muun muassa kannustaa oppijoita sosiaaliseen kanssakäymiseen, ryhmätyöskentelyyn ja projektityöskentelymalleihin, mitkä ovat kaikki merkittäviä taitoja nykyisessä työelämässä. Viime vuosina myös ergonomiakäsitykset ovat muuttuneet radikaalisti. Koska ihmistä ei ole luotu staattiseksi, myöskään koulussa ei ole syytä istua koko päivää samassa asennossa. Kun oppija siirtyy istumapisteestä seisomapöydän ääreen, veri alkaa kiertää, aivot saavat happea ja ajatus kiertää entistä paremmin.

Minkä ikäisille oppijoille pulpetiton oppimisympäristö sopii?

Pulpetiton ympäristö sopii säädeltävyytensä vuoksi kaikenikäisille oppijoille. Kun pöydät ja tuolit voidaan vaivattomasti asettaa kulloisellekin käyttäjälle sopiviksi, voi myös samaa oppimistilaa käyttää iästä riippumatta. Monissa kouluissa opettajien kokouksia on alettu pitää pulpetittomissa luokkahuoneissa, mikä on hyvä esimerkki tilojen monipuolisesta soveltuvuudesta. Pulpetittomia oppimisympäristöjä voidaan koulupäivän ulkopuolella käyttää muun muassa aikuiskoulutuksen ja erilaisen kerhotoiminnan tarpeisiin, jolloin kiinteistöt eivät ole turhaan tyhjillään niiden varsinaisen käyttötarkoituksen ulkopuolella.

Muuttaako pulpetiton luokka opettajan työtä?

Opettajan ja oppilaan suhde muuttuu vuorovaikutuksellisemmaksi. Opettajalla ei välttämättä ole lainkaan omaa työpistettä luokan edessä, vaan hän kiertää luokassa kulloisestakin oppitunnista riippuen. Tämä ohjaa yhdessä tekemiseen, saa oppitunneista virikkeellisempiä ja helpottaa oppijan yksilöllistä ohjausta. Pulpetittomassa oppimisympäristössä on mahdollista liikkua ja tilaa voidaan muokata tarpeen mukaan, jolloin oppiminen tehostuu. Pulpetittoman oppimisympäristön saa myös muokattua muistuttamaan perinteisempääkin luokkahuonetta, mikäli tarve niin vaatii.

Millaisia vaatimuksia pulpetiton oppimisympäristö edellyttää tilalta?

Pulpetiton oppimisympäristö voidaan räätälöidä tilaan kuin tilaan, eli pulpetittomuus ei aseta tilalle erityisvaatimuksia.

Miten pulpetiton luokka muuttaa oppimisympäristöä?

Pulpetittomuus lisää viihtyvyyttä. Mukavat sohvat tai säkkituolit tehostavat oppimistapahtumaa. Pulpetittomuus kannustaa oppijoita myös ryhmätöihin, tukee sosiaalisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä ja projektityöskentelymallien oppimista. Uudet sisustusratkaisut mahdollistavat lisäksi tietotekniikan ja virtuaalioppimisen entistä paremman soveltamisen.

Minkälaisia ovat toimivat, pulpetittoman luokan kalusteet?

Koululaisetkin ovat yksilöitä, joilla on erilaisia tarpeita. Tuoli pitää pystyä säätämään istujan mukaan ja istumapöytä muuttamaan vaivattomasti seisomapöydäksi. Pääasia on, etteivät kalusteet ole staattisia, jolloin oppijalla on mahdollisuus vaihtaa työskentelyasentoa, mikä tukee ergonomiaa. Kalusteiden mukavuus puolestaan tukee oppimismotivaatiota. Jotta oppimisympäristö tukee mahdollisimman hyvin kulloistakin opetustapahtumaa, kalusteita pitää pystyä siirtämään ja kääntämään ketterästi ja äänettömästi. Tämän vuoksi Martelan pöydissä ja tuoleissa on pyörät.

Räätälöidäänkö pulpetiton luokkatila käyttäjien toiveiden mukaisesti?

Inspiring School räätälöidään vuoropuhelussa käyttäjien eli opettajien, rehtoreiden ja oppilaiden kanssa. Halutut toiminnot pyritään tuomaan käytössä olevaan ympäristöön. Näin jokainen ratkaisu on ainutkertainen kokonaisuutensa.

Onko oppimisympäristöllä vaikutusta opiskelumotivaatioon?

Oppimisympäristöllä on suuri merkitys oppimisen kannalta. Tilaratkaisu inspiroi hakemaan eri tavalla tietoa ja mahdollistaa erilaisten taitojen oppimisen. Esimerkiksi kun oppijoilla ei ole omia pöytiä, sosiaaliset taidot ja ryhmätyöskentelytaidot kehittyvät väistämättä. Kun pöytiä voidaan yhdistellä vaivattomasti, opitaan toimintaa eri kokoisissa ryhmissä. Sisustuksen mukavuudella ja oppilaiden viihtyvyydellä on puolestaan huomattava merkitys oppimismotivaation kannalta.

Onko Inspiring school -konseptilla vaikutusta koululaisten ja opettajien hyvinvointiin?

Tiedämme, että ”istuminen tappaa”. Pulpetittomassa oppimistilassa oppijoilla ja opettajilla on lukuisia työasento- ja kalustevaihtoehtoja ja lisäksi kalusteet ovat helposti säädeltävissä, mikä edistää ergonomiaa. Lisäksi pulpetiton oppimisympäristö tukee uudenlaista opettamisen tapaa, jossa siirrytään luokan edessä tapahtuvasta opettajajohtoisesta toiminnasta vuorovaikutuksellisuuteen ja yksilön ohjaamiseen. Tämä ehkäisee opettajien ammattitautina tunnettuja ääniongelmia. Inspiroiva opetusympäristö on myös viihtyisä niin kalustemateriaalien kuin sisustusratkaisujenkin puolesta, millä on merkittävä vaikutus henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Mitä pulpetiton oppimisympäristö maksaa?

Pulpetittomat oppimisympäristöt räätälöidään aina asiakkaan ja käyttäjien toiveiden mukaisesti, joten myös hintahaitari on hyvin laaja. Monesti pulpetittoman luokan sisustusratkaisut eivät ole yhtään perinteistä luokkaa kalliimpia.

Share this page