Country

Työympäristön määrittely on hyvä aloittaa käyttäjälähtöisestä tarvemäärittelystä. Martelan työympäristön määrittelyssä käydään läpi organisaation käyttäjät, tehtävät, tila- ja tuotetarpeet sekä työympäristömuutoksen tavoitteet. Muutoksen tavoitteet johdetaan aina strategiasta ja tavoitteista, jolloin ne ajavat organisaatiota osaltaan kohti sen tulevaisuuden visiota.

Käyttäjätiedon keräämiseen ja työympäristömuutoksen osallistamiseen suosittelemme seuraavia palveluita.

PEREHDYTYS MONITILAKONSEPTIIN
Monitilatoimistoon siirtyminen muuttaa työskentelytapoja yrityksessä. Asiakkaan avainhenkilöiden ja jopa tilojen loppukäyttäjien perehdyttäminen monitilatoimistossa toimimiseen ja perusperiaatteisiin on tärkeää tehdä heti aloitusvaiheessa.

TYÖYMPÄRISTÖKYSELY
Suosittelemme Työympäristökyselyn tekemistä kaikille tuleville tilojen käyttäjille. Käyttäjätiedonkeruun lisäksi osallistaminen muutokseen heti määrittelystä lähtien edesauttaa muutosjohtamista.

AVAINHENKILÖHAASTATTELUT
Lisäksi suosittelemme teemahaastatteluja valituille avainhenkilöille. Organisaatiosta valitaan muutoksen kannalta keskeiset toiminnot parhaiten tuntevat henkilöt, jotka myös tuntevat työympäristömuutoksen tavoitteet.

Määrittelyvaiheessa kerättyjen tietojen ja käyttäjätutkimuksen pohjalta saatte suunnittelijan työstämän Työympäristöraportin ja alustavan Tilankäyttösuunnitelman suosituksineen.

Lue lisää: http://www.martela.fi/parhaat-tyoymparistot