Country

Palkitseminen

Johdon palkkiot, etuisuudet ja palkitsemisjärjestelmät
 

Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkioita vuodelta 2016 yhteensä 24 teuroa ja varsinaisille jäsenille yhteensä 108 teuroa. Hallituksen jäsenyyteen perustuvia palkkioita ei makseta yhtiön palveluksessa oleville henkilöille.

Martela Oyj:n toimitusjohtaja vaihtui 1.10.2015. Martela Oyj:n toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot vuodelta 2016 olivat yhteensä 232 teuroa (309). Tämän lisäksi toimitusjohtajalle kirjattiin osakepalkkioita varauksena tilinpäätökseen 2016 yhteensä 149 teuroa.

Martelan edellinen toimitusjohtaja Heikki Martela jäi eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta keväällä 2016.

Nykyisellä toimitusjohtajalla irtisanomisaika on puolin ja toisin kuusi kuukautta ja yhtiön puolesta tapahtuvan irtisanomisen johdosta toimitusjohtajalla on irtisanomisajan lisäksi oikeus 6 kuukauden palkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

Konsernissa on käytössä lyhyen ajan tavoitteiden saavuttamista tukevia vuosittaiseen tai sitä lyhyempään suoritukseen perustuvia palkitsemis- ja kannustejärjestelmiä. Kannusteen määrään vaikuttavat pääosin tuloksen kehitykseen sidotut mittarit.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, vuosittaisesta tulospalkkiosta sekä pitkävaikutteisesta osakepalkkiojärjestelmästä.

Palkitsemisvaliokunta päättää hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan ja muiden konsernin avainhenkilöiden vuosittaisesta tulospalkkiosta ja hallitus päättää pitkävaikutteisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten tulospalkkion suuruus riippuu henkilökohtaisten avaintulosten ohella koko konsernin ja yksikön taloudellisesta tuloksesta. Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän vuosittainen tulospalkkio voi olla korkeintaan 30 – 45 % heidän vuosittaisesta verotettavasta palkastaan ennen tulospalkkiota.

Konsernissa noudatetaan ”yksi yli yhden” -periaatetta, jonka mukaisesti kaikki palkkaukseen liittyvät ehdot vaativat henkilön nimittävän esimiehen hyväksynnän.

Tilikauden lopussa 31.12.2016 konsernissa oli kaksi pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Vanhemmassa järjestelmässä ansaintajaksoina ovat kalenterivuodet 2014 – 2016 yksittäin ja kumulatiivisesti ja uudemmassa järjestelmässä kalenterivuodet 2017 – 2018 kumulatiivisesti ja 2019 – 2020 kumulatiivisesti. Enimmäispalkkio vanhemmassa järjestelmässä on yhteensä 160 000 Martela Oyj:n A-osakkeita sekä rahaa se määrä, joka tarvitaan verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen, arviolta noin maksettavien osakkeiden arvo. Uudemman 15.12.2016 julkaistun, järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat
tavoitteet yhtiön hallitus päättää ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolta 2017 – 2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 Martela Oyj:n Aosaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ansaintajaksoilla 2014 – 2016 ja 2017 – 2018 järjestelmien kohderyhmänä on konsernin johtoryhmän jäsenet. Kalenterivuodelta 2016 tavoitteet täyttyivät ja palkkioina jaetaan 41 777 kappaletta osakkeita.

Tietoa johdon palkitsemisesta ja osakepalkkiojärjestelmän vaikutuksesta tilikauden tulokseen löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista.

Muita erillisiä johtoryhmän tai tytäryhtiön jäsenyyteen perustuvia korvauksia ei makseta.

Päivitetty 13.3.2017