Monitilatoimisto on tietotyön eri toimintojen ja vuorovaikutuksen alusta niin organisaation työntekijöille, asiakkaille kuin sidosryhmille. Siirtyminen monitilatoimistoon tuo valtavasti etuja tehokkaamman tilankäytön, parantuneen työhyvinvoinnin ja viihtyisämmän työympäristön muodossa.

Työntekijöillä on aivan uudenlainen vapaus valita työskentelyalue parhaiten sopivaksi kullekin työtehtävälle. Monitilatoimistoissa moni luopuu nimetyistä työpisteistä, mutta saa tilalle käyttöönsä jopa kymmeniä uusia vaihtoehtoja.
 

Monitilatoimiston hyödyt

  • Tietotyöläiset voivat keskittyä paremmin ja heidän tehokkuutensa paranee
  • Enemmän liikettä ja vähemmän istumista tietotyössä
  • Enemmän yhteistyötä eri tiimien ja osastojen välillä
  • Parantunut työtyytyväisyys

Lue lisää: Monitilatoimiston viisi keskeistä etua

Inspiring Office® by Martela -konseptiamme hyödyntämällä saatte tehokkaamman tilankäytön, parantuneen työhyvinvoinnin ja viihtyisämmän työympäristön. Toteutamme uudenlaiset vastuullisuutta tukevat työympäristöt elinkaarimallimme, Martela Lifecycle®, avulla.

Käyttäjälähtöinen monitilatoimisto

Monitilatoimisto on joustava malli ja sen ominaisuuksia voidaan tarkastella eri näkökulmista erilaisten vaatimusten ja tarpeiden valossa. Monitilatoimisto voidaan jakaa neljään eri alueeseen:

Collaboration - yhteistyön alue
Erilaiset työtilat (esim. neuvottelut, ryhmätyöskentely ja koulutus), joko avo- tai suljetussa tilassa, joista löytyy sopiva ympäristö luovalle yhdessä tekemiselle.

Katso video yhteistyön alueesta

Communication - vuorovaikutuksen alue
Paljon erilaisia akustisesti rajattuja tiloja ja huoneita epävirallisiin kohtaamisiin sekä järjestettyihin kokouksiin avoin / suljettu / seisoen / istuen. Tilojen rajaaminen voi tapahtua kalusteilla.

Katso video vuorovaikutuksen alueesta

Concentration - keskittymisen alue
Usein suljettuja tiloja, joissa keskittynyt työskentely yhdessä tai yksin  on mahdollista. Voi olla myös seinäkkein eristetty alue.

Katso video keskittymisen alueesta

Chilling out- virkistäytymisen alue
Erilaisia tiloja ja huoneita, minne työntekijät voivat mennä rauhoittumaan, latautumaan tai mietiskelemään.

Katso video virkistäytymisen alueesta

Miten onnistunut monitila luodaan?

Onnistunut monitilatoimisto tulee luoda aina yrityskohtaiseksi ratkaisuksi, ei monistettavaksi konseptiksi. Jokaisen yrityksen tarpeet ovat erilaiset. Toimiva monitilatoimisto, joka aidosti tukee työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta luodaan osallistavan suunnittelun kautta ja suunniteltu lopputulos jalkautetaan esimerkiksi erilaisien työpajojen avulla. Hyvästä työympäristöstä löytyy alueita eri tekemiselle: yhteistyölle, vuorovaikutukselle, virkistäytymiselle ja keskittymiselle. Näin eri työtehtävissä toimivat saavat työstään enemmän irti.

Monitilatoimisto ei ole sama asia kuin avotoimisto, vaikka niissä on monia samoja elementtejä. Suurin ero on toiminnallisuudessa. Alla lyhyt video eroista.

Haluatko päästää työntekijöidesi täyden potentiaalin irti? Haluatko auttaa heitä keskittymään paremmin ja työskentelemään tehokkaammin? Ratkaisu on työympäristön tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen: määritellään yhdessä yrityksesi tavoitteet, tarpeet ja työnteon kulttuuri. Suunnitellaan juuri teidän tarpeisiinne sopiva, työympäristöä tehostava ratkaisu.

Neljä eri työntekijätyyppiä

Tilan käyttöä voidaan tarkastella työntekijöiden kannalta jakamalla tietotyöläiset neljään ryhmään työtehtävän luonteen, yksityisyyden tarpeen ja ihmisen oman persoonan mukaan, joita ovat toimistolla työskentelevät ankkurit ja yhdistelijät sekä kentällä työskentelevät keräilijät ja navigoijat. Profiileittain tarkasteltuna huomataan fyysisen, sosiaalisen ja virtuaalisen tilantarpeen vaihtelu tunnistettujen neljän profiilin välillä.


Lue lisää työntekijätyypeistä ja erilaisista vyöhykkeistä

ONNISTUNEEN MONITILATOIMISTON ELEMENTIT*
  • Monitilatoimisto on tietotyön eri toimintojen ja vuorovaikutuksen alusta niin organisaation työntekijöille, asiakkaille kuin sidosryhmille.
  • Työntekijät ovat tyytyväisiä monitilatoimistoon, kun heillä on mahdollisuus vetäytyä hiljaisen työskentelyn alueille tai yksityisyyttä tukeviin vetäytymistiloihin.
  • Monitilaratkaisuissa tavoitellaan sellaisia toimintaa tukevia tiloja, joiden käyttöaste on korkea. Tila on aina investointi ja älykkäästi käytettynä se maksaa itsensä takaisin.
  • Yhteiset pelisäännöt edistävät monitilatoimiston käyttöä.

*Käyttäjälähtöiset tilat, TEKES

Askeleet monitilatoimistoon - miten muutos toteutetaan

Miten parhaan työympäristöt luodaan?

Martelatalo elää niin kuin opettaa

Martelatalon viimeisimmän uudistuksen myötä monitilatoimistosta ja tilojen elinkaarimallista tuli kirjaimellisesti osa Martelan ydintä. Martelatalo siirtyi jo kaksi vuotta sitten toimimaan yrityksen kehittämän monitilatoimistomallin mukaisesti, mutta kehitys ei kuitenkaan jäänyt siihen, sillä niin organisaatiot, työskentelytavat kuin asenteetkin muuttuvat ajan myötä.

Muutoksen valmistuttua Martelatalon tilat mukautuvat paremmin sekä työn haasteisiin että yksilöiden tarpeisiin. Jokainen työntekijä voi valita itselleen parhaiten työtehtäväänsä sopivan työpisteen, jolloin käytännössä koko rakennus muuttuu yhdeksi isoksi työtilaksi. Tämä mahdollistaa erilaisten tiimien aiempaa joustavamman yhteistyön. Tiedonkulku eri toimintojen välillä paranee, mutta myös häiriöttömiä työtiloja löytyy entistä enemmän. Martelatalosta muodostuu näin entistäkin monipuolisempi ja viihtyisämpi työpaikka.

Jos haluat nähdä, miten uudenlainen toimitila-ajattelu toimii käytännössä, tule tutustumaan Martelataloon Helsinkiin. Voit tutustua Martelatalossa tekemiimme ratkaisuihin referenssistämme.

Martela Lifecycle®-mallilla  työtilojen kokonaiskulut pienenevät työtyytyväisyyden parantuessa. Lue lisää käyttäjälähtöisen työympäristön palveluista.

Share this page