Country

Hallinnointi

Martela Oyj on suomalainen osakeyhtiö,jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, erityisesti osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia muita säädöksiä sekä Martela Oyj:n yhtiöjärjestystä.

Yhtiö noudattaa NASDAQ OMX:n sisäpiiriohjetta sekä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2016. Martela noudattaa kaikkia koodin suosituksia.

 

ORGANISAATIO

Konsernin hallinnointi tapahtuu sekä operatiivisen että juridisen konserniorganisaation mukaan. Johtaminen perustuu ensisijaisesti operatiiviseen matriisiorganisaatioon.

Vuonna 2016 myynti ja asiakaspalvelu oli organisoitu liiketoimintasegmenteittäin seuraavasti:

• Tulosyksikkö Suomi ja Ruotsi
• Tulosyksikkö International

Vuoden 2017 alusta alkaen konsernin luvut raportoidaan yhtenä liiketoimintasegmenttinä.

Martelalla on Suomessa koko maan kattava myynti- ja palveluverkosto. Ruotsin ja Norjan asiakaspalvelu siirtyi vuoden lopussa Bodaforssista Nässjöhön. Ruotsissa yksiköllä on omat myynti- ja näyttelytilat Tukholmassa. Norjassa yksiköllä on omat myynti- ja näyttelytilat Oslossa.

Olemme keskittäneet Bodaforsissa tapahtuneet kokoonpanotyöt Nummelan tuotantoyksikköömme ja jakelun logistiikkapartnerille. Tuotanto- ja ostoyksikkö Puolassa jatkaa edelleen toimintaansa.

Yhtiön organisaatio muuttui vuoden 2016 jälkipuoliskolla:

• Aiempien tulosyksikköjen tilalle perustettiin uusi Customer and Workplace Services -yksikkö, joka vastaa asiakkuuksista, myynnistä ja työympäristöpalveluista.
• Innovation to Market (ITM) -yksikkö perustettiin vastaamaan yrityksen brändistä, markkinoinnista sekä työympäristöpalvelujen ja tuoteportfolion kehityksestä ja hallinnasta.
• Customer Supply Management (CSM)-yksikköä kehitettiin edelleen. CSM vastaa myynnin jälkeisistä toimenpiteistä, eli Martelan hankinnasta, tuotannosta, muuttopalveluista, tuotekehityksestä, materiaalivirtojen suunnittelusta ja logistiikasta sekä IT-toiminnoista, laadunhallinnasta ja testauslaboratoriosta.Tehtaat on keskitetty kolmelle paikkakunnalle: Suomessa Nummelaan (lopputuotteiden kokoonpano) ja Kiteelle (melamiini- ja laminaattikomponenttien valmistus) sekä Puolassa Varsovaan (verhoilukomponenttien valmistus).
• Human Resources -yksikkö muuttui People & Communication -yksiköksi, kun henkilöstön, viestinnän ja vastuullisuuden hallinta yhdistettiin.
• Konsernin Talous ja IR -yksikkö vastaa konsernin taloudellisesta suunnittelusta ja raportoinnista, sijoittajasuhteista ja lakiasioista.

 

HALLITUS

Hallinnosta ja yhtiön toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä vastaa osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen vuosittain valitsema hallitus. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 50 % yhtiön äänivallasta ehdottavat tekemänsä valmistelun perusteella yhtiökokoukselle hallituskokoonpanoa. Hallituksen jäseniä tulee yhtiöjärjestyksen mukaan olla vähintään viisi ja enintään yhdeksän. Varajäseniä voi olla enintään kaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen kokoonpanoa sekä jäsenten taustatietoja on selvitetty kohdassa hallinnointi/hallitus. Hallituksessa on oltava molempia sukupuolia. Tällä hetkellä hallituksessa on kolme naista ja neljä miestä.
Hallitus on vahvistanut itselleen työjärjestyksen, jossa määritellään hallituksen tehtävät, kokouskäytäntö, kokouksissa käsiteltävät asiat, hallituksen toiminnalleen asettamat tavoitteet, toiminnan itse arvioinnin sekä hallituksen valiokunnat.

Työjärjestyksen mukaisesti hallituksen käsiteltäviä asioita ovat mm.:

• konsernin strategia
• konsernirakenne
• tilinpäätökset, välitilinpäätökset ja osavuosikatsaukset
• konsernin toimintasuunnitelmat, budjetit ja investoinnit
• liiketoiminnan laajennukset tai supistukset, yritys- ja liiketoimintakaupat
• riskienhallintapolitiikka ja sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet
• rahoituspolitiikka
• toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen
• konsernin johtoryhmän kokoonpano
• johdon palkitsemis- ja kannustejärjestelmät
• hallintoperiaatteiden ja ohjausjärjestelmien hyväksyminen ja säännöllinen tarkistus
• valiokuntien nimittäminen ja niiden raportointi

Tilikauden aikana hallitus kokoontui kymmenen kertaa. Jäsenten keskimääräinen läsnäoloprosentti oli 98.

Hallitus arvioi toimintaansa vuosittain joko itsearviointina tai ulkopuolisen asiantuntijan toteuttamana arviointina. Molemmissa vaihtoehdoissa yhteenveto arvioinneista käsitellään yhteisesti hallituksen kokouksen yhteydessä.

Hallitus on arvioinut jäsentensä riippumattomuutta ja todennut, että yhtiöstä riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Kirsi Komi, Eero Leskinen, Eero Martela, Yrjö Närhinen ja Anni Vepsäläinen.

Suurimmista osakkeenomistajista riippumattomia hallituksen jäseniä ovat Kirsi Komi, Eero Leskinen, Yrjö Närhinen ja Anni Vepsäläinen.

Hallitus on muodostanut keskuudestaan palkitsemisvaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan. Molemmilla on kirjallinen työjärjestys.

Työjärjestyksen mukaan palkitsemisvaliokunnan keskeisiä tehtäviä ovat mm.
• päättää hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan sekä konsernin johtoryhmän jäsenten palkkauksesta ja palkitsemisesta
• valmistella hallitukselle avainhenkilöiden kannustejärjestelmien perusteet
• käsittelee toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten nimitysasioita, varamiesjärjestelyjä ja seuraajakysymyksiä

Hallituksen palkitsemisvaliokuntaan kuuluvat Kirsi Komi, Heikki Martela ja Anni Vepsäläinen.

Tarkastusvaliokunnnan keskeisiä tehtäviä ovat mm. taloudellisen raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ja tilintarkastuksen seuranta ja valvonta sekä lakien ja määräysten noudattamisen valvonta. Tarkastusvaliokuntaan kuuluvat Eero Leskinen, Eero Martela ja Yrjö Närhinen.

Talousjohtaja on läsnä hallituksen kokouksissa ja hän tai ulkopuolinen lakimies toimii hallituksen sihteerinä. Hallituksen puheenjohtaja on suorassa yhteydessä talousjohtajaan tarpeen vaatiessa. Hallituksen puheenjohtaja on säännöllisessä yhteydessä tilintarkastajaan.

 

YHTIÖKOKOUS

Yhtiökokous on yhtiön ylin päättävä elin. Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yhtiökokouksessa esitetään tilinpäätös ja toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus. Kokouksessa päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, taseen osoittavan voiton käyttämisestä, vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiosta sekä hallituksen jäsenmäärästä. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen jäsenet sekä tilintarkastaja. Muut kokouksessa käsiteltävät asiat mainitaan kokouskutsussa.

OSAKE

Martelalla on kaksi osakesarjaa, joista jokainen K-osake oikeuttaa äänestämään yhtiökokouksessa kahdellakymmenellä äänellä ja jokainen A-osake yhdellä äänellä. Yhtiöjärjestyksessä on määritelty K-sarjan osakkeiden lunastamisesta. K-osakkeen henkilöomistajilla on voimassa oleva osakassopimus joka rajoittaa K-osakkeiden myyntiä nykyisten K-osakkeenomistajien piirin ulkopuolelle. Yhtiön osakepääoma 31.12.2016 oli 7 milj. euroa.

Tammi–joulukuun 2016 aikana yhtiön A-osakkeita vaihtui NASDAQ Helsingissä  2 067 817 kappaletta (765 413), mikä vastaa 58,2 prosenttia (21,6) A-osakkeiden kokonaismäärästä.

Vaihdon arvo oli 14,0 milj. euroa (2,4) ja vuoden 2016 lopussa osakkeen arvo oli 12,84 euroa ja vuoden 2015 lopussa 3,53 euroa. Tammi–joulukuun aikana osakkeen kurssi on ollut ylimmillään 13,50 euroa ja alimmillaan 3,29 euroa. Joulukuun lopussa oma pääoma/osake oli 6,13 euroa (5,54).

 

TOIMITUSJOHTAJA

Hallitus nimittää Martela Oyj:n toimitusjohtajan ja päättää tämän palvelussuhteen ehdoista, jotka määritellään kirjallisessa toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtajan tehtävänä on emoyhtiön ja konsernin operatiivinen johtaminen ja valvominen hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti.

KONSERNIN JOHTORYHMÄ

Hallitus ja toimitusjohtaja nimittävät konsernin johtoryhmän jäsenet. Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii Martela Oyj:n toimitusjohtaja. Johtoryhmässä ovat lisäksi edustettuina liiketoiminta-alueista ja konserniprosesseista vastaavat johtajat. Konsernin johtoryhmän tehtävänä on valmistella ja käsitellä strategioita, budjetteja ja investointiehdotuksia sekä valvoa konsernin ja sen yksiköiden ja prosessien tilaa sekä tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista. Konsernin johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

KONSERNIN TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Martela Oyj:n hallitukselle toimitetaan kuukausittain raportti konsernin taloudellisesta kehityksestä ja ennusteesta. Raportti ja ennuste käydään lisäksi läpi hallituksen kokouksissa toimitusjohtajan esittämänä.

Osa- ja puolivuosikatsausten sekä vuositilinpäätösten läpikäynnin yhteydessä hallitus saa etukäteen tilinpäätösaineiston erittelyineen.

Konsernin johtoryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa arvioimaan konsernin taloudellista kehitystä, näkymiä ja riskejä.

TILINTARKASTUS

Konsernin yhtiöiden tilintarkastus toteutetaan maakohtaisten ja asianomaisten lakien sekä yhtiöjärjestysten mukaan. Emoyhtiön päävastuullinen tilintarkastaja koordinoi konsernin tytäryhtiöiden tilintarkastusta yhdessä konsernin toimitusjohtajan sekä talousjohtajan kanssa. Martela Oyj:n ja konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG ja vastuullisena tilintarkastajana KHT Ari Eskelinen. Konsernin kaikkien yhtiöiden tilintarkastajat kuuluvat KPMG-ketjuun. Palkkioita konsernin varsinaisesta tilintarkastuksesta maksettiin vuonna 2016 yhteensä 85 teuroa (114) ja muista palveluista 16 teuroa (24).

RISKIEN HALLINTA JA SISÄINEN TARKASTUS

Martelan hallitus on vahvistanut riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa, seurata ja hallita riskejä, jotka voivat olla uhkana liiketoiminnalle ja sen tavoitteisiin pääsemiselle. Konsernijohdolla on ylin operatiivinen vastuu riskienhallintapolitiikasta.

Konsernissa analysoidaan riskejä ja tehdään päätöksiä niiden hallitsemiseksi osana edellä kuvattua hallituksen ja johtoryhmien säännöllistä seurantaa. Lisäksi riskejä arvioidaan suunniteltaessa ja päätettäessä merkittävistä hankkeista ja investoinneista. Riskienhallinta on myös kytketty erilliseksi analyysivaiheeksi osana strategiaprosessia. Riskienhallinnassa ei ole erillistä organisaatiota, vaan sen vastuut noudattavat muun liiketoiminnan ja organisaation mukaista vastuunjakoa. Yhtiön hallitus on sisällyttänyt vuosittaiseen työohjelmaansa riskienhallinnan läpikäynnin.

Erillisen sisäisen tarkastuksen muodostamista ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena. Yhtiön tilintarkastajat ovat tarkastussuunnitelmissaan ottaneet huomioon sen, ettei yhtiöllä ole sisäistä tarkastusta.

RISKIT

Suurin riski tuloskehitykselle liittyy yleiseen talouden epävarmuuteen ja sen myötä Martelan liiketoimintaympäristön kokonaiskysynnän kehittymiseen. Toimialan projektiluonteisuudesta johtuen lähiajan ennustettavuus on haasteellista. New Business Platform-tietojärjestelmäuudistus ensimmäisellä puolivuosiskolla 2017 voi aiheuttaa toiminnallisia haasteita, joilla saattaa olla vaikutuksia liiketoiminnalle lähiajalla. Riskiä minimoidaan riittävillä testauksilla, resurssoinneilla sekä implementoimalla järjestelmien standardiominaisuuksia.

Martelan riskienhallintamallin mukaisesti riskit luokitellaan ja niihin varaudutaan eri tavoin. Martelan tuotteiden valmistus perustuu pääosin omaan loppukokoonpanoon ja komponenttien alihankintaan. Tuotannon
ohjaus tapahtuu asiakastilausten mukaisesti, jolloin laaja varastointi ei ole tarpeellinen. Vahinkoriskit on katettu asianmukaisilla vakuutuksilla ja ne kattavat laajasti omaisuus-, keskeytys-, toimittajakeskeytys- ja
vahingonvastuuriskit. Vakuutusasioiden hoidossa käytetään ulkopuolisen vakuutusmeklarin palveluita. Myös juridisten asioiden hoidossa käytetään ulkopuolista kumppania.

Martelan toiminnassa ei ole havaittu erityisiä vastuullisuusriskejä. Toimitusketjun vastuullisuusnäkökohdat käsitellään osana Customer Supply Management yksikön toimintaa. Rahoitusriskejä käsitellään vuosikertomuksen liitetiedoissa.
 

SISÄINEN VALVONTA

Taloudellisen raportoinnin luotettavuus on yksi Martela Oyj:n sisäisen valvonnan päätavoitteista.

Martelan toimitusjohtajan tehtävänä on konsernin operatiivinen johtaminen ja valvominen hallituksen antamien suuntaviivojen mukaisesti. Martelan toimitusjohtaja johtaa konsernin johtoryhmää, jossa ovat edustettuina liiketoiminta-alueista ja prosesseista vastaavat johtajat. Konsernin johtoryhmän tehtävänä on valmistella ja käsitellä strategioita, vuosittaisia toimintasuunnitelmia ja investointiehdotuksia sekä valvoa konsernin ja
sen juridisten yksiköiden ja prosessien tilaa sekä tavoitteiden ja suunnitelmien toteutumista. Konsernin johtoryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa.

Martelan strategia päivitetään ja tavoitteet määritetään vuosittain. Strateginen suunnittelu on Martelan suunnittelun perusta,ja se toteutetaan rullaavana toimintona tarkastellen tulevaa 2 – 3 vuoden ajanjaksoa. Tavoitteiden asettaminen on edellytys sisäisellevalvonnalle, sillä yhtiöiden, liiketoimintaalueiden,toimintojen sekä esimiesten tavoitteet johdetaan konsernitason tavoitteista. Liiketoiminnan eri osa-alueille asetetaan liiketoimintasuunnitelman mukaiset taloudelliset ja ei-taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutumista valvotaan säännöllisesti mm. kattavan johdon raportoinnin kautta.

Talousjohtajalla on kokonaisvastuu konsernin taloudellisesta raportoinnista. Johdon raportointi tuotetaan liiketoiminnasta erillään ja riippumattomasti. Controllerit ja talouspäälliköt (controllertoiminto) vastaavat konserni-, yhtiö- ja muusta taloudellisesta raportoinnista.Taloudellinen raportointi toteutetaan Martelassaohjeistuksien mukaisesti sekä lakeja ja säädöksiä noudattaen yhtenäisesti koko konsernissa. Talous- ja raportointiprosessien tarkoituksenmukainen ja luotettava toiminta sekä tämän varmistaminen valvontatoimenpiteillä on edellytys taloudellisen raportoinnin luotettavuudelle. Vuonna 2016 sisäisen valvonnan keskeisinä painopistealueina ovat olleet myyntitoiminnot ja erityisesti vaihtoomaisuuden hallintaan liittyvät prosessit.

Talousjohtaja vastaa raportointiprosessien ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä valvontatoimenpiteiden määrittämisestä ja jalkauttamisesta. Valvontatoimenpiteet kattavat mm. ohjeistuksia, täsmäytyksiä, johdon katselmuksia sekä poikkeamaraportointia. Talousjohtaja monitoroi, että määritettyjä prosesseja ja kontrolleja noudatetaan. Hän myös monitoroi taloudellisen raportoinnin luotettavuutta.

Hallitus hyväksyy Martelan strategian ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat. Se hyväksyy riskienhallinnan periaatteet ja pelisäännöt sekä säännöllisesti valvoo sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokkuutta ja riittävyyttä. Hallitus myös vastaa, että sisäinen valvonta toteutuu taloudellisen raportointiprosessin suhteen.

Tilintarkastajat ja muut ulkopuoliset tarkastajat arvioivat valvontatoimenpiteitä taloudellisen raportoinnin luotettavuuden suhteen.
 

JOHDON PALKKIOT, ETUISUUDET JA PALKITSEMISJÄRJESTELMÄT

Hallituksen puheenjohtajalle maksettiin palkkioita vuodelta 2016 yhteensä 24 teuroa ja varsinaisille jäsenille yhteensä 108 teuroa. Hallituksen jäsenyyteen perustuvia palkkioita ei makseta yhtiön palveluksessa oleville henkilöille.

Martela Oyj:n toimitusjohtaja vaihtui 1.10.2015. Martela Oyj:n toimitusjohtajille maksetut palkat ja palkkiot vuodelta 2016 olivat yhteensä 232 teuroa (309). Tämän lisäksi toimitusjohtajalle kirjattiin osakepalkkioita varauksena tilinpäätökseen 2016 yhteensä 149 teuroa.

Martelan edellinen toimitusjohtaja Heikki Martela jäi eläkkeelle täyttäessään 60 vuotta keväällä 2016.

Nykyisellä toimitusjohtajalla irtisanomisaika on puolin ja toisin kuusi kuukautta ja yhtiön puolesta tapahtuvan irtisanomisen johdosta toimitusjohtajalla on irtisanomisajan lisäksi oikeus 6 kuukauden palkkaa vastaavaan kertakorvaukseen.

Konsernissa on käytössä lyhyen ajan tavoitteiden saavuttamista tukevia vuosittaiseen tai sitä lyhyempään suoritukseen perustuvia palkitsemis- ja kannustejärjestelmiä. Kannusteen määrään vaikuttavat pääosin tuloksen kehitykseen sidotut mittarit.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän palkitseminen koostuu kiinteästä peruspalkasta, vuosittaisesta tulospalkkiosta sekä pitkävaikutteisesta osakepalkkiojärjestelmästä.

Palkitsemisvaliokunta päättää hallituksen valtuuttamana toimitusjohtajan ja muiden konsernin avainhenkilöiden vuosittaisesta tulospalkkiosta ja hallitus päättää pitkävaikutteisen osakepalkkiojärjestelmän ehdoista palkitsemisvaliokunnan esityksen pohjalta.

Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän jäsenten tulospalkkion suuruus riippuu henkilökohtaisten avaintulosten ohella koko konsernin ja yksikön taloudellisesta tuloksesta. Toimitusjohtajan ja konsernin johtoryhmän vuosittainen tulospalkkio voi olla korkeintaan 30 – 45 % heidän vuosittaisesta verotettavasta palkastaan ennen tulospalkkiota.

Konsernissa noudatetaan ”yksi yli yhden” -periaatetta, jonka mukaisesti kaikki palkkaukseen liittyvät ehdot vaativat henkilön nimittävän esimiehen hyväksynnän.

Tilikauden lopussa 31.12.2016 konsernissa oli kaksi pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinjärjestelmää. Vanhemmassa järjestelmässä ansaintajaksoina ovat kalenterivuodet 2014 – 2016 yksittäin ja kumulatiivisesti ja uudemmassa järjestelmässä kalenterivuodet 2017 – 2018 kumulatiivisesti ja 2019 – 2020 kumulatiivisesti. Enimmäispalkkio vanhemmassa järjestelmässä on yhteensä 160 000 Martela Oyj:n A-osakkeita sekä rahaa se määrä, joka tarvitaan verojen ja veroluonteisten maksujen kattamiseen, arviolta noin maksettavien osakkeiden arvo. Uudemman 15.12.2016 julkaistun, järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin kriteerille asetettavat
tavoitteet yhtiön hallitus päättää ansaintajakson alussa. Ansaintajaksolta 2017 – 2018 maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 Martela Oyj:n Aosaketta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Ansaintajaksoilla 2014 – 2016 ja 2017 – 2018 järjestelmien kohderyhmänä on konsernin johtoryhmän jäsenet. Kalenterivuodelta 2016 tavoitteet täyttyivät ja palkkioina jaetaan 41 777 kappaletta osakkeita.

Tietoa johdon palkitsemisesta ja osakepalkkiojärjestelmän vaikutuksesta tilikauden tulokseen löytyy tilinpäätöksen liitetiedoista ja palkka- ja palkkioselvityksestä.

Muita erillisiä johtoryhmän tai tytäryhtiön jäsenyyteen perustuvia korvauksia ei makseta. 

SISÄPIIRIHALLINTO

Martela noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta. Lisäksi Martelan hallitus on vahvistanut yhtiölle oman sisäpiiriohjeen, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjetta.

Sisäpiirirekisterit ja sisäpiiriläiset Martelassa

Martela on liittynyt Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään SIRE-järjestelmään. Martelan julkinen sisäpiirirekisteri päättyi sellaisenaan 2.7.2016 markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU N:o 596/2014 ”MAR”) tultua voimaan 3.7.2016. Martelan julkisen sisäpiirirekisterin, päivältä 2.7.2016, saa pyydettäessä Martelan talousjohtajalta.

Yhtiö on määrittänyt pysyviksi sisäpiiriläisiksi Martela-konsernissa työskentelevät henkilöt, joilla on asemansa tai tehtäviensä johdosta pääsy kaikkeen Martelaa koskevaan sisäpiiritietoon. Pysyvän sisäpiiriluettelon tiedot eivät ole julkisia.

Pysyvän sisäpiiriluettelon lisäksi perustetaan tarvittaessa myös Nasdaq Helsinki Oy:n sisäpiiriohjeen mukaisesti hankekohtaisia, ei julkisia sisäpiiriluetteloita. Pysyviä sisäpiiriläisiä ei merkitä hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin.

Suljettu ikkuna

Yhtiön johtohenkilöt ja muut pysyvät sisäpiiriläiset sekä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Martelan rahoitusvälineillä ennen Martelan osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Suljetun ikkunan pituus on Martelassa 30 päivää.

Sisäpiirintiedon julkistaminen

Martela julkistaa mahdollisimman pian sisäpiiritiedon, joka koskee suoraan Martelaa tai sen rahoitusvälinettä, ellei vallitsevista olosuhteista seuraa, että kyseisen sisäpiiritiedon julkistamisen lykkäämisen edellytykset täyttyvät. Martelalla on käytössä sisäinen prosessi sisäpiiritiedon arviointiin ja julkistamiseen sekä julkistamisen lykkäämisedellytysten ja keston arviointiin ja seurantaan. Martela huolehtii lykkäämisedellytysten täyttymisen jatkuvasta seurannasta ja valmiudesta julkistaa tiedot välittömästi mahdollisessa tietovuototilanteessa.

Johdon liiketoimet

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan Martelalla on velvollisuus julkistaa yhtiön johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimia Martelan rahoitusvälineillä. Julkistettuja johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoituksia voit tarkastella Martelan sijoittajasivuilta, tiedotteet osiosta.

Martelan johtohenkilöillä ja heidän lähipiiriin kuuluvilla on puolestaan velvollisuus ilmoittaa Martelalle ja Finanssivalvonnalle heidän tekemät liiketoimet Martelan rahoitusvälineillä välittömästi, mutta viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Ilmoitus Martelan hallintoon tulee tehdä (1) yhden työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä. Ilmoitusvelvollisuus kohdistuu liiketoimiin sen jälkeen, kun 5000 euron kokonaismäärä on saavutettu yhden kalenterivuoden aikana.

Martelan ilmoitusvelvolliset johtohenkilöt ovat:  

 • Martelan hallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja; ja
 • Martela-konsernin johtoryhmän jäsenet. 
YHTIÖJÄRJESTYS

MARTELA OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Martela Oyj, englanniksi Martela Corporation, ja kotipaikka Helsinki.

2 § Yhtiön toimiala
Yhtiön toimialana on tuottaa työympäristöjen suunnittelua, toteutusta ja ylläpitoa sekä tuottaa tähän liittyviä palveluja, konsultointia, valmistusta, asennusta ja muuttoja. Lisäksi yhtiö voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia, arvopapereita ja muuta omaisuutta.

3 § Osakesarjat ja niiden äänioikeudet
Yhtiön osakkeet kuuluvat joko K- tai A-sarjaan. K-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa äänestettäessä kullakin 20 ääntä ja A-sarjan osakkeilla 1 ääni. K- ja A-sarjan osakkeilla on samanlainen oikeus osinkoon. Osakepääomaa korotettaessa merkitsevät A-sarjan osakkeet A-osakkeita. K-sarjan osakkeet voivat merkitä sekä K-sarjan osakkeita että A-sarjan osakkeita.

4 § Arvo-osuusjärjestelmä
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

5 § Osakkeiden lunastaminen
Jos K-sarjan osake siirtyy ulkopuoliselle uudelle omistajalle, on siirronsaajan viipymättä ilmoitettava siitä hallitukselle ja osakkeenomistajilla on oikeus ensisijaisesti lunastaa osake seuraavilla ehdoilla:

 1. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, naimaosaan, avio-oikeuteen ja sulautumiseen perustuvia saantoja.
 2. Hallituksen tulee antaa tieto osakkeenomistajille osakkeen siirtymisestä kahden viikon kuluessa siirtoilmoituksesta lukien. Tiedoksiantamisen tulee tapahtua samoin kuin kokouskutsun antamisen. Tiedon tulee sisältää lunastushinta ja päivämäärä, jolloin lunastusvaatimus on viimeistään tehtävä.
 3. Jos useammat osakkaat haluavat käyttää lunastusoikeuttaan, on osakkeet jaettava hallituksen toimesta lunastukseen halukkaiden kesken heidän omistamiensa osakkeiden mukaisessa suhteessa. Mikäli osakkeiden jako ei näin mene tasan, jaetaan ylijääneet osakkeet lunastusta haluavien kesken arvalla.
 4. Osakkeenomistajien tulee esittää lunastusvaatimuksensa kirjallisesti yhtiölle kuukauden kuluessa siitä kun osakkeen siirtymisestä on hallitukselle ilmoitettu.
 5. Lunastushinta on siirtäjän ja siirronsaajan sopima hinta, taikka jos saanto on vastikkeeton, osakkeen viimeiseen verotusarvoon perustuva arvo.
 6. Elleivät osakkeenomistajan käytä lunastusoikeuttaan, hallituksella on oikeus osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla ja muuten yllä mainituin ehdoin lunastaa osake yhtiölle kuudenkymmenen (60) päivän kuluessa siitä, kun ilmoitus hallitukselle tehtiin yllämainitusta hinnasta.
  Lunastushinta on suoritettava siirronsaajalle käteisenä rahana tai pankin varmentamalla shekillä kuukauden kuluessa lunastusvaatimuksen tekemiseen varatun ajan päättymisestä.
  Yhtiöllä on tarjouksesta oikeus osakepääomaa alentamatta vapaalla omalla pääomalla lunastaa omia osakkeitaan.

6 § Hallitus
Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon yhtiökokous valitsee vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous voi lisäksi valita enintään kaksi (2) hallituksen varajäsentä. Valitun hallituksen toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

7 § Hallituksen päätösvaltaisuus
Hallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

8 § Edustamisoikeus
Hallituksen puheenjohtajalla ja toimitusjohtajalla kummallakin yksin sekä hallituksen jäsenellä kaksi yhdessä on oikeus edustaa yhtiötä.
Hallitus voi antaa nimetylle henkilölle oikeuden yhtiön edustamiseen.

9 § Tilintarkastus
Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHTtilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

10 § Tilikausi
Yhtiön tilit päätetään kalenterivuosittain.
Tilinpäätös on maaliskuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksena hallitukselle kahden (2) viikon kuluessa tämän jälkeen.

11 § Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava aikaisintaan kolme (3) kuukautta ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta julkaisemalla kutsu yhtiön verkkosivuilla.

12 § Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna viimeisenä ilmoittautumispäivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

13 § Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa esitetään
1. tilinpäätös ja toimintakertomus,
2. tilintarkastuskertomus,

päätetään
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
4. taseen osoittavan voiton käyttämisestä,
5. vastuunvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
6. hallituksen ja tilintarkastajien palkkiosta,
7. hallituksen jäsenmäärästä,

valitaan
8. hallituksen jäsenet,
9. tilintarkastaja,

ja käsitellään
10. muut kokouskutsussa mainitut asiat

Äänestyksen suorittamistavan määrää yhtiökokouksen puheenjohtaja.

14 § Muut määräykset
Muilta osin noudatetaan osakeyhtiölain määräyksiä.